Zaloguj się.
Hasło
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się | Zapomniałeś hasło?
Dodano 366101 ogłoszeń   |   start   |   kalkulator   |   zasady   |   regulamin   |   kontakt pomoc
INTERNETOWA
GIEŁDA
NIERUCHOMOŚCI
Szczegóły oferty nr: 4674/3186/OOS
« powrót | do notesu » | drukuj ofertę »
Szczegóły oferty nr: 4674/3186/OOS
data dodania: 2017-01-09 14:59:47
operacja: sprzedam
nieruchomość: obiekt
rodzaj: produkcyjno-magazynowy
województwo: opolskie
miejscowość: Brzeg
powiat: brzeski
gmina: brzeg
ulica: Starobrzeska
Zobacz na mapie:
powierz. całkowita: 14670 m2
powierz. działki: 14670 m2
opis: atrakcyjne przedsiębiorstwo w brzegu syndyk masy upadłości sobet sa w upadłości likwidacyjnej w brzegu (49-305), ul. starobrzeska 67, tel. 77-444-34-80, info@sobet.pl, ogłasza przetarg na sprzedaż: zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki, ukształtowanego w toku czynności syndyka, obejmującego prawo użytkowania wieczystego działek o łącznej pow. 1,4670 ha w brzegu, ul. starobrzeska 67, zabudowanych budynkiem siedziby upadłej spółki, halami i obiektami (własna suwnica), na których zgromadzono także liczne maszyny i urządzenia budowlane, a także materiały niewbudowane, według spisu dostępnego w biurze syndyka w brzegu za cenę łączną nie niższą niż 2.550.000 zł (transakcja nie podlega podatkowi vat, wadium 5% najpóźniej z ofertą). dopuszczalne jest złożenie odrębnych ofert na nieruchomości (działki) spółki w brzegu na warunkach regulaminu sprzedaży. syndyk ogłasza również przetarg na najem samochodu ciężarowego marki scania (rok produkcji 2006) wraz z naczepą ciężarową wielton (rok produkcji 2006). termin rozpoczęcia najmu: 1 marca 2017. koszt oc po stronie syndyka. oferty powinny zawierać proponowaną miesięczną stawkę najmu i czas najmu. zestaw ciężarowy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z biurem syndyka. oferty na zakup lub najem wskazanych składników wraz z oświadczeniem o stanowczym zamiarze zakupu lub najmu i oferowaną ceną zakupu lub czynszu, a także identyfikujące oferenta oraz jego pełnomocników lub reprezentantów, podpisanych pod ofertą, należy składać pod wskazanym adresem: sobet sa w upadłości likwidacyjnej, ul. starobrzeska 67, 49-305 brzeg i wadium na konto prowadzone dla celów postępowania z dopiskiem, której pozycji ogłoszenia dotyczą, do dnia 30.01.2017 r., do godz. 15.00, a ich publiczne otwarcie nastąpi w tym samym miejscu dnia następnego o godz. 11. najpóźniej po otwarciu ofert syndyk może odwołać przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa. szczegółowe warunki postępowania, w tym sumy wywołania poszczególnych działek, dostępne są w biurze syndyka w brzegu lub na stronach www.ardobiejewska.pl oraz na www.sobet.pl syndyk zaprasza zainteresowanych na zakupy używanego sprzętu budowlanego i ruchomych składników masy regulamin sprzedaży 1. oferty na zakup przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o stanowczym zamiarze zakupu i oferowaną ceną zakupu, nie niższą niż suma wywołania, lub czynszu, a także identyfikujące umocowanie oferenta oraz jego pełnomocników lub reprezentantów, podpisanych pod ofertą, należy składać lub przesłać pod wskazany wyżej adres biura syndyka (brzeg, ul. starobrzeska 67) z dopiskiem: ?przetarg?, do dnia 30.01.2017 r., do godz. 15.00 (według chwili doręczenia). 2. jako poszczególne nieruchomości (w tym ujęciu plus vat) mogą być sprzedane następujące działki, zabudowane obiektami, która na nich się znajdują, w porządku uwzględniającym podział i przy sumach wywołania: 1) działka 884/19 plus 884/13 (nowo wydzielona z drogi wjazdowej do nieruchomości) ? cena wywołania 459.000 zł 2) działka 884/32 ? 816.000 zł 3) działka 884/33 - 445.000 zł 4) działka 884/34 (z biurowcem) ? 1.056.000 zł przy czym każda z działek zostanie sprzedana z udziałami w drodze dojazdowej do nieruchomości, która zostanie obciążona służebnościami przejazdu na rzecz właścicieli sąsiednich działek, należących do osób trzecich, którzy z drogi tej muszą korzystać. 3. złożenie oferty jest potwierdzeniem, że oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży i ma uprawnienia, w tym korporacyjne, do jego kupna. nabycie w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza nabycie bez zobowiązań, ale i z wyłączeniem rękojmi i gwarancji. zawarcie umowy najmu samochodu i przyczepy zajdzie w ramach uprawnień syndyka. 4. warunkiem udziału w przetargu na sprzedaż jest wpłacenie wadium w kwocie 5% sumy wywołania przedmiotu sprzedaży przed upływem terminu na złożenie oferty na rachunek masy nr 95 1440 1156 0000 0000 1601 7272 (miarodajny jest termin uznania rachunku syndyka). 5. wadium zostanie wyłonionemu w przetargu nabywcy zaliczone na cenę, a pozostałym oferentom zwrócone niezwłocznie po odmowie im przybicia na rachunki, z których je zapłacono lub pisemnie wskazane. 6. dostępne dla oferentów otwarcie ofert nastąpi w siedzibie upadłej spółki w dniu 31.01.2017 r. o godz. 11. syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w tym terminie licytacji ceny w przypadku, gdy najwyższe oferty będą identyczne lub różne w granicach 15% co do oferowanej ceny, pod warunkiem, że składający wyłonioną tak ofertę niższą, złoży do protokołu z postępowania ofertę przewyższającą ofertę wyższą. oświadczenia oferentów o proponowanej tu cenie mogą składać wyłącznie umocowane do działania w imieniu oferenta osoby. 7. w pierwszej kolejności syndyk rozpatrzy oferty na przedsiębiorstwo jako całość, a następnie na więcej niż jedną działkę, po czym na poszczególne z nich, przy czym udzielenie przybicia każdej wcześniejszej fazie unieważnia w następnej postępowanie w zakresie odnoszącym się do składników, na które ofertę przyjęto. wszystkie oferty na najem samochodu i przyczepy zostaną rozpatrzone o godz. 11, po rozpatrzeniu ofert na nieruchomości. 8. nabywca przejmuje przedsiębiorstwo w stanie istniejącym, w tym maszyny przejmuje na swój koszt z miejsc ich przechowania, wskazanych przez syndyka. objęcie przedsiębiorstwa lub nieruchomości, z którą związani są pracownicy syndyka, zwłaszcza budynku biurowego, wiąże się z wstąpieniem nabywcy w trybie art. 231 kodeksu pracy w stosunki pracy z pracownikami, zatrudnianymi przez syndyka (do 3 osób). po nabyciu przedsiębiorstwa lub budynku biurowego, nabywca zobowiązuje się pozostawić nieodpłatnie do dyspozycji syndyka 2 pokoje biurowe wraz z prawem do sprzętu biurowego, obecnie wykorzystywanego przez biuro syndyka, do wykonywania czynności postępowania do czasu jego zakończenia. 9. nabycie nieruchomości lub przedsiębiorstwa nastąpi pod warunkiem uzyskania zezwolenia sędzi komisarz w tym postępowaniu, a zakreślone dalej terminy biegną od tej daty. 10. nabywca przejmuje nabyte nieruchomości w stanie istniejącym. nabycie nieruchomości nastąpi pod warunkiem uprzedniej zapłaty w terminie 2 miesięcy od daty przybicia na wskazany dla zapłaty wadium rachunek masy, a jeśli cena w tym czasie nie będzie zapłacona, wadium oferenta, który uzyskał przybicie, ulegnie przepadkowi na rzecz masy. w tym samym terminie na nabywcę przechodzą obciążenia, związane z utrzymaniem nieruchomości. nabywca pokrywa koszty związane w zawarciem umowy. 11. cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu przez nich nieruchomości, w przypadku udzielenia im przybicia, przed zawarciem umowy sprzedaży, zobowiązani są przedstawić zgodę mswia lub jej promesę, jeśli jest wymagana, co nie zwalnia ich z biegu terminów wyżej zakreślonych. 12. syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu najpóźniej po otwarciu ofert bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wybory oferty w granicach zapisanych wyżej zasad. kontakt: sobet sa w upadłości likwidacyjnej w brzegu tel: 77-444-34-80 info@sobet.pl oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariweb
cena: 2550000 PLN
kontakt: Sobet Sa W Upadłości Likwidacyjnej W Brzegu
telefon: 77-444-34-80
email: info@sobet.pl
Twój adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Przepisz tekst z obrazka:
CAPTCHA Image

« powrót  |  drukuj ofertę »
notes, projekty IGN Notes

Twoj notes jest pusty...