Zaloguj się.
Hasło
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się | Zapomniałeś hasło?
Dodano 366101 ogłoszeń   |   start   |   kalkulator   |   zasady   |   regulamin   |   kontakt pomoc
INTERNETOWA
GIEŁDA
NIERUCHOMOŚCI
Szczegóły oferty nr: 4675/3186/OOS
« powrót | do notesu » | drukuj ofertę »
Szczegóły oferty nr: 4675/3186/OOS
data dodania: 2017-01-09 15:25:51
operacja: sprzedam
nieruchomość: obiekt
rodzaj: produkcyjno-magazynowy
województwo: dolnośląskie
miejscowość: Nadolice Wielkie
powiat: wrocławski
gmina: czernica
ulica: Miedziana
Zobacz na mapie:
powierz. całkowita: 4000 m2
powierz. działki: 18301 m2
opis: atrakcyjne przedsięborstwo pod wrocławiem syndyk masy upadłości prowet sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w nadolicach wielkich k. wrocławia (jpalys@ssk.pl) zaprasza do składania ofert na kupno przedsiębiorstwa upadłej spółki, jako całości, znajdującego się w nadolicach wielkich, 55-003 czernica, ul. miedziana 7. przedsiębiorstwo obejmuje w szczególności prawo własności działki nr 313/19, położonej pod adresem wyżej wskazanym, w obrębie nadolice wielkie, am-2, o pow. 1,8301 ha. działka jest częściowo zabudowana obiektami o pow. użytkowej niemal 4000 m2 i kubaturze prawie 25 tys. m3, które nadają się do rozmaitych zastosowań. oferta obejmuje też maszyny i urządzenia trwale z gruntem związane za wyjątkiem dalej i w regulaminie wskazanych, a także składniki od niego odrębne, wykazane w inwentarzach syndyka. nabycie przedsiębiorstwa zajdzie bez żadnych obciążeń, ale nabywca wstąpi w prawa i obowiązki z umów zawartych przez syndyka (stacja przesyłowa telefonii komórkowej, przekaźnik sieci internetowej, umowa dzierżawy przedsiębiorstwa, podlegająca - wedle wyboru nabywcy - rozwiązaniu w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa). dzierżawca na prawo pierwokupu przedsiębiorstwa, z którego może skorzystać w ciągu 30 dni od daty powiadomienia go o wyłonieniu oferenta i określeniu warunków sprzedaży. rozpatrzona może być też oferta kupna nieruchomości upadłej spółki, obciążona wówczas podatkiem vat, o który zostanie powiększona wylicytowana cena, przy czym oferent zobowiązany jest wówczas do nabycia ruchomości i praw, objętych treścią ogłoszenia, a oferta musi je objąć łącznie. cena wywołania za przedsiębiorstwo lub majątek to 2.300.000 zł netto, a termin składania ofert to 6 lutego 2017 r. szczegółowe warunki konkursu ofert na stronie www.ardobiejewska.pl regulamin cena wywołania za przedsiębiorstwo wynosi 2.300.000 zł i niższe oferty nie podlegają rozpatrzeniu. sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu vat. obecnie przedmiotem działalności są pokrycia techniczne, przy czym w ostatnim czasie prowadzono ją z udziałem dzierżawcy i z wykorzystaniem jego sprzętu oraz technologii, które nie są objęte ofertą sprzedaży. obiekty w zakresie wykorzystywanym do produkcji oddane są do użytku w 2013 r. i wyposażone we wszystkie sieci i instalacje niezbędne dla jej prowadzenia. są dobre warunki dla rozbudowy obiektów (aż po ich podwojenie) lub zmianę ich przeznaczenia. zezwolenie wodnoprawne obejmuje dopuszczalność prowadzenia obecnej działalności, ze względu na posiadane instalacje. na nabywcę nie przejdą wierzytelności masy i jej fundusze pieniężne. oferta nie obejmuje składników, objętych postępowaniem o wyłączenie ich z masy, które nie mają znaczenia dla atrakcyjności sprzedawanego przedsiębiorstwa i wielostronnych możliwości jego wykorzystania. nabywca zobowiązuje się do nieodpłatnego przechowania tych rzeczy do czasu ich usunięcia przez syndyka w trybie czynności postępowania, zapewniając dostęp syndyka do tych rzeczy. szczegółowych informacji udziela syndyk pod adresem: jpalys@ssk.pl pisemne oferty na zakup przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o stanowczym zamiarze zakupu i oferowanej cenie, wykazujące udzielenie stosownych zezwoleń korporacyjnych na zakup przedsiębiorstwa, jeśli są wymagane, a także identyfikujące oferenta oraz jego pełnomocników lub reprezentantów, podpisanych pod ofertą i upoważnionych do udziału w postępowaniu oraz o przyjęciu do wiadomości tego regulaminu sprzedaży, dostępnego na stronie www.ardobiejewska.pl oraz stanu prawnego i technicznego przedsiębiorstwa, stanowiącego przedmiot sprzedaży (nabycie zachodzi ze skutkami jak w egzekucji, por. art. 313 ust. 1 puin), należy składać lub przesłać pod adresem biura rachunkowego upadłej spółki: kdp sp. z o.o., al. gen. j. hallera 157/29, 53-201 wrocław (gdzie nie udziela się informacji o przedmiocie sprzedaży) z dopiskiem: ?konkurs prowet?, do dnia 6.02.2017 r., do godz. 15.00 (termin doręczenia). warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłacenie na rachunek masy nr 11 1440 1156 0000 0000 1491 1723 przed terminem zakreślonym w pkt 2 (miarodajny jest termin uznania rachunku syndyka) wadium w kwocie 200.000 zł, które bez odsetek zostanie wyłonionemu w przetargu nabywcy zaliczone na cenę, a pozostałym oferentom zwrócone bez odsetek niezwłocznie po odmowie przybicia na rachunki, z których je zapłacono lub pisemnie w treści oferty wskazane. dostępne dla oferentów otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanego biura rachunkowego we wrocławiu 7.02.2017 r. o godz. 10.00. ustanowiona przez syndyka komisja, z jego udziałem, stwierdzi, które oferty spełniają warunki postępowania i mogą w nim uczestniczyć. syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w tym terminie licytacji ceny z udziałem dopuszczonych do postępowania oferentów, w przypadku, gdy najwyższe oferty będą identyczne co do oferowanej ceny (a co najmniej zbliżone w granicach 10% różnicy ? i oferent, który zgłosił niższą, zaoferuje jej podniesienie powyżej najwyższej o nie mniej niż 10.000 zł) i warunków zapłaty. oświadczenia oferentów o proponowanej cenie mogą składać wyłącznie umocowane do tego osoby, a postąpienia nie mogą być niższe niż 10.000 zł. wybrana zostanie najwyższa zgłoszona oferta, gdy po jej dwukrotnym wywołaniu przez syndyka, nie zostanie zgłoszona wyższa, spełniająca warunki postępowania. przeniesienie własności przedsiębiorstwa nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. w terminie do miesiąca od daty udzielenia przybicia winno nastąpić zawarcie umowy zobowiązującej co do warunków sprzedaży, a wadium ulega zatrzymaniu na jej poczet. umowa zostanie przedłożona dzierżawcy celem wykonania prawa pierwokupu. po upływie tego terminu, jeśli dzierżawca ze swego prawa skorzysta, syndyk zwróci nabywcy wadium bez odsetek, a jeśli dzierżawca pierwokupu nie podejmie, syndyk wezwie oferenta do zawarcia umowy ostatecznej. koszty umów obciążają nabywcę. z chwilą wezwania do zawarcia umowy ostatecznej na nabywcę przechodzą w stosunku do syndyka obciążenia i koszty, związane z utrzymaniem nieruchomości, objętej ofertą, a przychody z umowy dzierżawy, pokrywające te koszty, przechodzą na oferenta z chwilą zapłaty ceny. umowa dzierżawy przedsiębiorstwa, zawarta przez syndyka, w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa może być rozwiązana za 3 miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. nabywca przejmuje przedsiębiorstwo w stanie istniejącym. cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu przez nich nieruchomości, w przypadku udzielenia im przybicia, przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązani są przedstawić zgodę lub promesę mswia, jeśli jest wymagana, co nie zwalnia ich z biegu terminów wyżej zakreślonych, w tym z przejęcia kosztów utrzymania nieruchomości. syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do swobodnego wybory oferty w granicach zapisanych wyżej zasad. w zakresie nieuregulowanym w tym regulaminie stosuje się przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego. sprzedaż nieruchomości i ruchomości masy za cenę łączną nie mniejszą niż 2.300.000 zł plus vat, gdyby wybrano taką ofertę, złożoną w każdym aspekcie na ryzyko oferenta, zajdzie z zachowaniem wskazanych wyżej warunków i terminów. porównanie cen za przedsiębiorstwo i nieruchomość zajdzie co do kwoty netto. przedsiębiorstwo i jego dokumentację można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem pod adresem: jpalys@ssk.pl. kontakt: prowet sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w nadolicach wielkich k. wrocławia tel: 71-361-53-51 jpalys@ssk.pl oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariweb
cena: 2300000 PLN
kontakt: Prowet Sp. Z O.o. W Upadłości Likwidacyjnej W Nadolicach Wielkich K. Wrocła
telefon: 71-361-53-51
email: jpalys@ssk.pl
Twój adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Przepisz tekst z obrazka:
CAPTCHA Image

« powrót  |  drukuj ofertę »
notes, projekty IGN Notes

Twoj notes jest pusty...